สมัคร โฆษณาร้าน สร้างร้านให้อยู่ในมือถือข้อตกลง
ทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางให้ท่านเท่านั้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลของท่าน ข้อมูลของท่านยังเป็นข้อมูลของท่าน ดังนั้น ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแต่เพียงผู้เดียว เช่นผลประโยชน์อันเกิดจากข้อมูลของท่าน หรือ เหตุอื่นๆอันเกิดจากข้อมูลของท่าน ทางเว็บไซต์จะไม่มีส่วนได้ในผลประโยชน์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับข้อมูลของท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ทางเว็บไซต์ตรวจพบ หรือคาดว่า หรือคิดว่า ข้อมูลของท่านอาจจะส่งผลเสียหายหรือกระทบกับเว็บไซต์หรือส่วนรวม ทางเว็บไซต์จำเป็นจะต้องทำการลบข้อมูลของท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับทางเว็บไซต์เห็นสมควร และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆกับข้อมูลของท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น แต่ท่านยังต้องรับผิดชอบหากข้อมูลของท่านส่งผล ท่านต้องรับผิดชอบในผลอันเกิดจากข้อมูลของท่านทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นข้อมูลที่ท่านใช้หรือมีหรือนำเข้าหรือลงควรเป็นข้อมูลจริงเป็นประโยชน์ต่อท่านและส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางให้ท่านเท่านั้น และจะปกป้องข้อมูลของท่านอย่างดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน สมกับที่ท่านไว้วางใจ